Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Eva Mihóková

Kontakt: kontrolor@vlachovo.eu

Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Rozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2013 Veľkosť: 358.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023
plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2013 Veľkosť: 360.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023
plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2012 Veľkosť: 409.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023
plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2012 Veľkosť: 418.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023
plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2011 Veľkosť: 444.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2023
plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2023 Veľkosť: 54.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.3.2023
Plán HK na 2.polrok 2023 - Vlachovo Veľkosť: 54.4 kB Formát: pdf Dátum: 27.6.2023
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024 Veľkosť: 59.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023
Správa HK- prevody majetku obce Vlachovo 2023 Veľkosť: 57.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2024