Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny odbor Matice Slovenskej

PLÁN práce Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vlachove

90126_moms_2

 

 

 

 

 

JANUÁR – zasadnutie výboru : a) príprava plánu práce na rok 2011, rozpočet,

 • b)príprava výročného zhromaždenia MO MS podľa §15/1 Stanov Matice slovenskej.
 • c, výstup na Stromíš – turistická akcia

FEBRUÁR – zasadnutie výboru:

 • a) organizačné zabezpečenie výročného zhromaždenia MO MS a jeho uskutočnenie(vznik SR 1.1.1993 -18 výročie, 12.1.1856 Ľudovít Štúr- 155. výročie smrti, 23.2.1896 Jozef Cíger-Hronský-115. výročie narodenia)
 • b, prehodnotenie zmluvy o spolupráci so Slovenskou samosprávou v Slovenskom Komlóši v Maďarsku.

MAREC – zasadnutie výboru:

 • a) zhodnotenie priebehu výročného zhromaždenia MO MS,
 • b) spoločne s OZ Stromíš zorganizovať „Jozefovské spevy“

APRÍL – zasadnutie výboru:

 • a) organizačné zabezpečenie spomienkového aktu dňa víťazstva nad Fašizmom a deň vzniku MO MS (8. Máj )

MÁJ – uskutočnenie spomienkového aktu(Deň víťazstva) pri pomníku padlých pred OÚ vo Vlachove a uskutočnenie spomienkového stretnutia žijúcich zakladateľov MO MS vo Vlachove v Matičnej izbe. Pri tejto príležitosti: - Spoločne s OZ Stromíš a ZR pri ZŠ a hudobným krúžkom pri KaJD uskutočniť Majáles

JÚN – zasadnutie výboru:

 • a) príprava spomienkového stretnutia Matičiarov MO MS pri príležitosti 150.výročia (6. – 7.6.1861) – Memoranda národa slovenského a 150.výročia smrti Pavla Jozefa Šafárika (26.6.1861), narodil sa 13.5.1795 v Kobeliarove.
 • - Uskutočnenie brigády na ochranu prírody (Urbárska spoločnosť)

JÚL – uskutočnenie návštevy pamätnej izby Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove

AUGUST – zasadnutie výboru:

 • a) príprava a uskutočnenie Vlachovského jarmoku a Folklórneho festivalu spevu a tanca (Spoluorg., OZ Stromíš, KaJD, OÚ Vlachovo)
 • b) uskutočnenie spomienkového aktu pri pomníku padlých pri príležitosti osláv SNP – Rejdovské slávnosť.

SEPTEMBER – zasadnutie výboru:

 • a) vyhodnotenie Vlachovského jarmoku a FSSaT
 • b) príprava vatry zvrchovanosti
 • - uskutočnenie brigády na ochranu prírody

OKTÓBER

 • - uskutočnenie vatry zvrchovanosti (30.1..- výročie deklarácie práv slovenského národa), spomienka aj na Štefana Moysesa (24.10.1796 – 215. výročie narodenia) - prvého predsedu MS a Vladimíra Mináča (25.10.1996 – 15.,výročie smrti) predsedu MS.
 • - Uskutočniť turistickú akciu „Chodníkom Akademika Júr Hronca“ spojenú s návštevou jeho izby v Gočove a izby P. Jozefa Šafárika v Kobeliarove.

NOVEMBER – zorganizovanie divadelného predstavenia a uskutočnenie spoločenskej matičnej zábavy spoločne s OZ Stromíš v čase tzv. „hostiny“ vo Vlachove.

DECEMBER - zasadnutie výboru:

 • - príprava a spolu zorganizovanie výstavky vianočných jedál a pečiva spoločne s KaJD,
 •  

Príprava plánu práce MO MS na rok 2012 a výročného zhromaždenia MO MS za rok 2011.

Za výbor MO MS vo Vlachove:
JUDr. Ján Klobušník - predseda

 

Okresná rada Matice slovenskej Rožňava

Zápisnica z rokovania Okresnej rady pri DMS v Rožňave zo dňa 27.5.2011 o 15,00 hod.

Na základe plánu zasadnutí OR bola zvolaná pracovná porada z týmto programom:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Posúdenie projektov – predbežné výsledky komisie v roku 2011
 • 3. Informácie z matičného hnutia
 • 4. Aktivity v MO MS pri príležitosti 150. výročia Memoranda národa slovenského
 • 5. Rôzne, záver

Za zapisovateľa bol určený : JUDr. Ján Klobušník

Za overovateľa zápisnice : Ing. Martin Gallík

Ad 1/ Rokovanie otvorila Ing. Halková Zlatica, predsedníčka OR, ktorá privítala všetkých prítomných. Zároveň vzájomne predstavila jednotlivých členov OR, dala schváliť program rokovania a uviedla, že diskusia sa bude viesť formou dialógu pri jednotlivých bodoch programu.

Ad 2/ Ing. Halková v tomto bode oboznámila prítomných s doposiaľ odsúhlasenou finančnou čiastkou pre činnosť MO MS v okrese pre rok 2011 na základe odoslaných projektov. Aj keď nie sú to požadované čiastky v projektoch konštatovala, že dostali sme pre svoju činnosť celkove 2700 euro čo je o 200 euro viac ako v roku 2010. V roku 2010 sme dostali príspevok v čiastke 2520 eura. Ďalej oboznámila prítomných o jednotlivých finančných čiastkach pre jednotlivé MO ( prehľad jednotlivých MO MS v okrese s pridelenou fin. čiastkou je tabuľková príloha tejto zápisnice).

Zmluvy k jednotlivým projektom s pridelenou fin. čiastkou spracuje ekonómka Matice, ktorá ich zašle na ODMS, ktoré si zariadia ostatné. Ing. Halková však zdôraznila, že pridelené fin. čiastky sa musia čerpať účelovo v súlade s podmienkami poskytovania dotácie na projekty realizované v roku 2011 tak, ako nás vyrozumela svojím prípisom Ing. Mgr. Dagmar Ferencová.

JUDr. Lýdia Sústriková z Gemerskej Polomy sa pýtala, že sme zatiaľ vo fin. provizóriu a či môžeme v budúcnosti počítať s dofinancovaním na projekty do konca roka 2011.

Ing. Halková Zlatica – je to možné, ale zatiaľ peniaze nie sú. Matica ide už 6 mesiacov na dlh a preto predseda Matice Ing. Tkáč ide v Pondelok do Bratislavy rokovať o štátnom príspevku.

JUDr. Lýdia Sústriková – prečo potom projekty dávame tak skoro začiatkom roka a to v dobe, keď všetko ide len na predbežný štátny rozpočet? Ing. Halková Zlatica – do budúcnosti budeme dávať projekty koncom roka. Ostali aj tu projekty pre rok 2011 ešte s otáznikmi! Peniaze skôr ako 15. Júna 2011 nebudeme mať.

Ad3/ Ing. Halková Zlatica informovala, že od 3. do 6. júna 2011 sú slávnosti v Martine – 150. výročie Memoranda národa slovenského. Preto je treba aj v okrese robiť sprievodné akcie, je treba to spropagovať v tlači, rozhlase v TV a pod. Všeobecný názor vedenia Matice je taký, že mnohé MO MS, ktoré sa nevedia alebo nedokážu reprezentovať sa považujú ako keby nič nerobili.

Ad 4/ My v okrese máme rôzne akcie ako napr. – oslava 130. Výročia narodenia Jur Hronca v Gočove dňa 29.5.2011,

 • 25.6.2011 oslavy 150. výročia smrti P.J. Šafárika v Kobeliarove,
 • 19.-21. august 2011- oslavy SNP v Rejdovej atď.

(Prehľad sprievodných akcií je príloha tejto zápisnice)

Ivana Kolářová (Rejdová)- dňa 16. Júla 2011 je výstup na Stolicu

 • Dňa 13. augusta 2011 je Brdárka

JUDr. Ján Klobušník(Vlachovo) – skutočne je to málo fin. prostriedkov a preto niektoré projekty sa ani nedajú uskutočniť. Dňa 8. mája 2011 sme vo Vlachove uskutočnili „Matičný majáles“, ktorý bol oslavou: 66. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, Dňa matiek, dňa 8. mája 1949 vznikol MO MS ako aj vydávanie prvých novín Stromíš. Týmto dňom bol založený aj Ochotnícky divadelný krúžok Štefánika. Preto do budúcnosti chceme tento Majáles každoročne uskutočňovať. Majáles bol bohatý na kultúrny program, kde vystúpili rôzne vekové kategórie. Hrala hudobná skupina „Starovlachovská“ ako aj ĽH FS Stromíš.

Ing. Martin Gallík – pýtal sa, že ktoré MO žiadali pre rok 2011 financie od miestnych obcí? Je treba si pre činnosť MO MS pýtať peniaze aj od Obce.

JUDr. Lýdia Sústriková- nám je Obec na pomoci. Chceme tiež uskutočniť tematický zájazd do Martina na Národný cintorín a do Národnej knižnice. Ak bude menšia účasť do autobusu, tak pozveme členov aj z iných MO v okrese.

JUDr. Ján Klobušník – MO tiež žiadal od Obce fin. prostriedky na vydanie CD nosiča. Prisľúbili pomoc a dajú 350 eurá.

Ľudmila Petergačová(N. Slaná) – informovala, že v Jelšave sa zakladá MO MS a veľmi sa o to zaujíma Pán Laciak.

Pani Koreňová(Rožňava) – informovala, že na jednania MO príde len malý počet členov Matice, t.j. napr. z 95 členov len cca 30 členov. Tiež chcú uskutočniť zájazd po stopách národovcoch ale len v okrese Rožňava.

JUDr. Bernár Juraj – v týchto dňoch dokončili Kultúrny dom a MO robí rôzne stretnutia.

Ad 5/ Ing. Halková – do Gočova na oslavy Júr Hronca mal prísť aj Ing. Tkáč, predseda MS ale nepríde pre nutnú prípravu na stretnutie s členmi Vlády SR o štátnom príspevku pre rok 2011.

Do Kobeliarova na oslavy pôjde aj spevácka skupina pri MO MS vo Vlachove „ Pekná dolinka“, pôjde aj skupina s Gočova a v kostole zaspieva aj mužská spev. skupina z Kobeliarova. Páči sa mi skupina z Čiernej Lehoty, ktorá spieva ale aj hrá divadlo. Robia to s oduševnením a je vidieť, že ich to baví.

V závere Ing. Halková uviedla, že MO MS v okrese sú aktívne, dostali sme aj pochvalu v Martine za dobre spracované projekty pre rok 2011 a vyplatené členské príspevky. Poďakovala prítomným za účasť a aktivitu a popriala všetko najlepšie.

UZNESENIE: 1. Pri vyúčtovaní finančného príspevku na jednotlivé projekty pre rok 2011 je treba postupovať v súlade s pokynom Matice slovenskej Martin (konzultácie: projekty záv.matica.sk). – Ing. Mgr. Dagmar Ferencová.

Termín: podľa pokynu
Zodpovední: predsedovia MS
Prítomných: 17 – viď prezenčná listina v prílohe zápisnice.

Zapisoval: JUDr. Ján Klobušník
Overil: Ing. Martin Gallík
Schválil: Predsedníčka OR DMS v RV Ing. Zlatica Halková

 

Majáles 2011 – prejav spolupatričnosti Vlachovčanov

Na základe plánu práce pre rok 2011 sa výbor MO MS rozhodol uskutočniť na deň 8. mája 2011 tzv. „ Trojgeneračný majáles“, ktorý by bol vyvrcholením 66. výročia „Dňa víťazstva nad fašizmom“, 62. výročia vzniku MO MS vo Vlachove(vznik dňa 8. mája 1949), kde bol založený aj „Ochotnícky divadelný krúžok M.R..Štefánika , vyšlo prvé číslo novín „Stromíš“ a v neposlednom rade by to bola aj dôstojná oslava významného „Dňa matiek“.

Myslím, že aj napriek počasiu, ktoré zrána nebola najpriaznivejšie, sa tento významný deň pre obyvateľov Vlachova podarilo uskutočniť dôstojne. Prispela k tomu aktivita členov výboru MO MS, členov OZ Stromíš, aktivačných pracovníkov OÚ, rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ, tombolových sponzorov a samozrejme účinkujúcich . Možno povedať, že v choreografii a réžii programu sa predstavili generácie ( deti MŠ, žiaci ZŠ, Malý Stromíš, Pekná dolinka, Starovlachovská muzika, rodičia s deťmi, country muzika, hosťujúce zoskupenia, westernová jazda a streľba atd.), ktoré svojím vystúpením, elánom a celkovým entuziazmom len potvrdili to, čomu sa hovorí „spolupatričnosť“.

Ukázalo sa, že aj rôzne vekové generácie vedia k sebe nájsť cestu, ktorá je pre nich spoločná, prospešná a v dnešnom zložitom živote aj potrebná. Som preto osobne rád, že MO MS vo Vlachove sa podujal takýto deň 8. máj zahrnúť do svojho organizačného programu každý rok a svojím zámerom tak napĺňať aj ideu“ Memoranda slovenského národa,“ prijatého v júni 1861 v Martine. Matica je dieťaťom Memoranda a jej prvé stanovy s dátumom 5. február 1862 sú brilantným, dodnes inšpirujúcim a platným programom: „ Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského s cieľom v príslušníkoch národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný blahobyt slovenského národa zvyšovať a na jeho zveľaďovaní pracovať.“

Majáles 2011 je za nami, chcel by som v mene výboru MO MS poďakovať všetkým, kto svojou aktivitou ako aj prítomnosťou prispel k jeho uskutočneniu Za prítomnosť ďakujem aj riaditeľke DMS v Rožňave Ing. Zlatici Halkovej.

Predseda MO MS JUDr. Ján Klobušník