Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kovozink Dobšiná - Výzva verejnosti a zúčastneným osobám

Dátum: 07.10.2009
Počet videní: 159
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka“,

Kovozink Dobšiná - Výzva verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej „IŽP Košice“)

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka“, ktorého súčasťou je dodatočné povolenie zmeny stavby „Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním“ pred jej dokončením na pozemkoch parcelné čísla 765/3, 765/6, 765/11,765/12, 765/13, 765/14 v katastrálnom území Vyšná Slaná a na pozemkoch parcelné čísla 7101/37, 7101/38, 7101/42 a 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná prevádzkovateľovi - stavebníkovi KOVOZINK a.s., Cípová ul., 04925 Dobšiná.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie prihlášok a vyjadrenia v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto výzvy.

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu e-mail: sizpipkke@sizp.sk

riaditeľ inšpektorátu: Mgr. Jozef Gornaľ
Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke


ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.