Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VÝZVA - Nelegálny výkup opotrebovaných batérií a akumulátorov

Dátum: 14.12.2010
Počet videní: 111
V rámci riešenia nelegálnej činnosti podomových výkupcov použitých batérií a akumulátorov, prevádzkovanej pojazdnými výkupcami na území obci

Nelegálny výkup opotrebovaných batérií a akumulátorov od občanov pojazdnými výkupcami na území obcí - u p o z o r n e n i e

V rámci riešenia nelegálnej činnosti podomových výkupcov použitých batérií a akumulátorov, prevádzkovanej pojazdnými výkupcami na území obcí v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia Košice (ďalej len „KÚŽP“) KÚŽP upozorňuje na platnosť nasledovných ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o odpadoch):

 • § V § 19 ods. 4 zákona o odpadoch je uvedené: Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom (jedná sa teda o občana), nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i). Ustanovenie tohto paragrafu sa vzťahuje na občana ako pôvodcu aj iných ako komunálnych odpadov a špeciálne v odseku 1 písm. f) ukladá odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Porušenie tejto povinnosti fyzickou osobou - nepodnikateľom, teda občanom, je priestupkom podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a môže byť sankcionované až do výšky 663,87 eur.
 • § V zmysle § 39 ods. 5 je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (občan) povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Medzi oddelené zložky komunálneho odpadu patria aj použité batérie a akumulátory a obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Za činnosť, prevádzkovanú na území obce je zodpovedná príslušná obec. Ak si však obec plní svoje povinnosti v zmysle § 39 ods. 3 písm. b), uvedenú nelegálnu činnosť vykupovania použitých batérií a akumulátorov nesmie povoliť vykonávať na svojom území.

Ing. Kristína Klecunová
vedúca odboru kvality životného prostredia
KÚŽP Košice


Povinnosti držiteľa odpadu

Držiteľ odpadu je povinný

 • a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov (vyhláška č. 284/2003 Z. z.),
 • b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 • c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
 • d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 • e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
 • f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 • g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
 • h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,
 • j) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti,
 • k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona,
 • m) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
 • n) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.

Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (§ 19 ods. 1)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.