Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ZŠsMŠ

Dátum: 22.07.2011
Počet videní: 15
min. čítania
Obec Vlachovo vyhlasuje Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou

Obec Vlachovo vyhlasuje v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, SNP 239, 049 24 Vlachovo s predpokladaným nástupom od 1.septembra 2011

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre uvedený druh školského zariadenia ustanovená v § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej atestácie.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školského zariadenia,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • profesijný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

 • Obec Vlachovo, Obecný úrad, Ul. Letná 71, 04924 Vlachovo

Termín ukončenia prijímania žiadostí:

 • 12.8.2011 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto konania výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vo Vlachove dňa 22.7.2011

Ing. Peter Pakes
starosta obce


PDF verzia - ORIGINÁL»

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.