Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Majú sa obyvatelia Nižnej Slanej a okolia obávať obnovenia činnosti závodu?

Dátum: 14.11.2011
Počet videní: 219
Závod Siderit, s.r.o. v Nižnej Slanej v minulosti už napáchal škody na zdraví ľudí a ekosystémoch, budú tieto i naďalej pokračovať?

Majú sa obyvatelia Nižnej Slanej a okolia obávať obnovenia činnosti závodu?

Závod Siderit, s.r.o. v Nižnej Slanej v minulosti už napáchal škody na zdraví ľudí a ekosystémoch, budú tieto i naďalej pokračovať? Prináša obnovenie činnosti ekologické a zdravotné riziká pre miestnych ľudí a vyváži to ich podiel na zamestnanosti a ekonomickom hodnotení regiónu? V dotknutom území žije približne 5393 ľudí. Majú sa obávať o svoje zdravie a zdravie svojich detí?

Často diskutovaná a kontroverzná otázka znečisťovania životného prostredia s priamym dopadom na zdravie ľudí v protiklade ku zabezpečeniu existenčných potrieb človeka je stále aktuálna a nie málo významná aj v obci Nižná Slaná a jej okolí. Znehodnocovanie životného prostredia priamo súvisí s minulou ako aj plánovacou činnosťou závodu na spracovanie železnej rudy v Nižnej Slanej. Obnovenie prevádzky totiž so sebou prináša nielen stabilizáciu zamestnanosti vo forme 100 pracovných miest (v ďalšej etape okolo 300), ale aj znásobenie nežiadúcich ekologických a zdravotných rizík pre miestnych ľudí.

Obec Nižná Slaná a jej blízke okolie bolo dlhodobo (od roku 1976 do roku 2008) vystavované nežiadúcemu vplyvu intenzívnej činnosti závodu, ktorý ťažil a spracovával sideritovú železnú rudu na finálny výrobok - vysokopecné pelety. V procese spracovávania železnej rudy unikali do ovzdušia znečisťujúce látky, tzv. emisie, ktoré sa nachádzali v železnej rude alebo vznikli v procese výroby, a to aj napriek postupnej modernizácii odlučovacích systémov zachytávajúcich škodlivé látky.

Závod tak počas obdobia svojej činnosti emitoval exhaláty v celkových množstvách: tuhé znečisťujúce látky (PM10) 40 828 ton ( z toho As /arzén/ predstavoval 221,2 ton) a SO2/oxid siričitý/65 342 ton. Zvýšené obsahy prvkov obsiahnuté v tuhých úletoch, ktoré sa dostávali do ovzdušia vykazovali Fe /železo/, Mn /mangán/, Mg /horčík/, Hg /ortuť/, As /arzén/ a Cd /kadmium/. Emisie sa podieľali na rozsiahlej acidifikačno – metalizačnej kontaminácii, ktorá sa vzhľadom na geomorfológiu územia, prúdenie a smer pretrvávajúcich vetrov koncentrovala na územie 6 obcí (Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, časť obce Gemerská Poloma) o celkovej rozlohe 17 550 ha, čím sa toto územie zaradilo medzi 8 najznečistenejších oblastí na Slovensku. K nepriaznivým rozptylovým podmienkam prispieva aj fakt, že ústie komína vylučujúceho emisie neprevyšuje hrebene okolitých vrchov, čím dochádza ku koncentrácii znečisťujúcich látok v okolí závodu a len časť sa dostáva mimo sledovaného územia.

Keď skúmame tento problém vo vzťahu k ľudskému zdraviu, tak podľa vyhlášky o ochrane ovzdušia (č.705/2002) neboli limitné hodnoty nameraných priemerných ročných koncentrácií SO2 a PM10 prekročené. No treba zdôrazniť, že uvedená hranica 150 µg.m-3 (pre PM10) platí pre netoxické prachy, čo sa nedá stotožniť s obsahom niekoľkých toxických prvkov (Sb /amtimón/, Cr /chróm/, Cd /kadmium/, Ni /nikel/, Pb /olovo/, Hg /ortuť/, a As /arzén/) vyskytujúcich sa v úletoch z koncentrátov a peliet závodu.

Práve atmosferické prašné spády sú hlavnou príčinou vstupu (pri As/arzén/, Hg /ortuť/, Pb /olovo/ je to 80 – 90 % a pri Cd /kadmium/ okolo 60 %) a následnej akumulácii rizikových prvkov v pôde, čo potvrdzujú aj niekoľkoročné analýzy vzoriek pôdy v dotknutom území.

Aj najnovšie uskutočnené výskumy v rámci projektov Vega (č. 1/3463/06) s názvom: Analýza zložiek životného prostredia a jej využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja v problémovej oblasti Severného Gemera aAPVV (č. 20-060505) s názvomIdentifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska v roku 2007 potvrdzujú negatívny vplyv činnosti závodu na blízke okolie.

Ekologicky najviac zaťaženým územím je hlavne obec Nižná Slaná, ktorá je pod priamym vplyvom exhalačného zdroja, ako aj obce Gočovo, Henckovce a Gemerská Poloma. Niekoľko násobné prekročenie limitných hodnôt dosahujú Cu /meď/, Zn /zinok/, Cd /kadmium/, Pb /olovo/, Cr /chróm/, Co /kobalt/, Ni /nikel/, (od 10 – 950 % - hlavne v závislosti od vzdialenosti od závodu). U As /arzén/ a Hg /ortuť/ bol zaznamenaný sto až niekoľko tisícnásobný prekročený limit, pričom na lokalite jednej záhrady v katastri obci Nižná Slaná došlo až 10 300 % prekročeniu limitnej hodnoty pre olovo. Najviac kontaminované lokality sa nachádzajú v katastri obce Nižná Slaná. Vzhľadom na kumulatívne účinky ťažkých kovov ich musíme hodnotiť komplexne a aj nízke dávky nemožno považovať za bezpečné, pokiaľ majú rakovinotvorné účinky.

Cd /kadmium/ a Hg /ortuť/ patria k najnebezpečnejším jedom v životnom prostredí. Zvýšenie Cd /kadmium/bolo v priemere vo všetkých vzorkách o 101,5 % vyššie, pričom až 130 % nárast bol pozorovaný vo Vlachove a v Henckovciach.

Znečistená pôda, aj napriek filtračnej a pufračnej schopnosti, sa nedokáže týchto škodlivých látok sama rýchlo zbaviť, a tak sa stáva východiskovým miestom pre vstup reziduí rizikových prvkov do potravového reťazca. Potraviny, ktoré sa na takejto pôde dopestujú prestávajú byť hygienicky a zdravotne neškodné. Arzén, zaraďovaný medzi karcinogény (rakovinotvorné látky) 1. skupiny pre človeka, sa viaže naviac v pečeni, ľadvinách a výraznejšie v ektodermálnom tkanive. Má dlhý biologický polčas vylučovania a preniká placentou i do materského mlieka.

Pre miestnych 5393 ľudí tak pretrváva zdravotné riziko, ktoré sa môže v prípade obnovenia prevádzky závodu i naďalej zhoršovať. Nežiadúci vplyv sa prejavuje v podobe vysokej úmrtnosti na choroby dýchacieho ústrojenstva ako aj ochorenia karcinogénneho pôvodu (rakovina). Nehovoriac o ekologických rizikách vyplývajúcich z poškodenia bioty (rastlín a zvierat) s priamym dôsledkom na znižovanie výnosnosti rastlinnej výroby a úžitkovosti hospodárskych zvierat. Napríklad vysoký obsah arzénu v ovzduší bol sprevádzaný masívnym úhynom včiel, ktoré sú najlepším ukazovateľom prítomnosti tohto prvku. Môžeme predpokladať, že ekologické a zdravotné riziká pre miestnych ľudí budú ešte pretrvávať roky, pretože odbúravanie ťažkých kovov z pôdy predstavuje dlhodobý, zdĺhavý a náročný proces, keďže ide o stabilné a perzistné environmentálne znečisťujúce látky.

Všetci vieme aká je v súčasnosti v okrese Rožňava zložitá ekonomická situácia a nezamestnanosť, ktorá vysoko a dlhodobo prekračuje úroveň slovenského priemeru. Ekonomický prínos závodu Siderit, s.r.o. bol v minulosti nepopierateľný. Len za rok 2005 výroba predstavovala hodnotu 75,8 milióna Sk. Taktiež sa výrazne podieľal na tvorbe priamej zamestnanosti okresu (zamestnával okolo 580 ľudí), pričom naň bolo nepriamo napojených ďalších 200 pracovných miest.

No stojí za to hazardovať s ľudským zdravím?

A aká je cena za ľudské zdravie a život človeka?

G.V.


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.