Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

22. marec - Svetový deň vody

Dátum: 19.03.2012
Počet videní: 87
Voda bola a je hlavnou podmienkou vývoja a existencie človeka. Poskytuje človeku potrebné existenčné podmienky a zabezpečuje mu časť výživy

22. marca - Svetový deň vody

Protokol o vode a zdraví.

Voda bola a je hlavnou podmienkou vývoja a existencie človeka. Poskytuje človeku potrebné existenčné podmienky a zabezpečuje mu časť výživy. Je jedným z podmieňujúcich činiteľov rozvoja ľudskej spoločnosti a jej význam stále stúpa.

Prístup k vode, zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej pitnej vody, sanitácia a veľa iných problematík súvisiacich s vodou sú predmetom záujmu mnohých medzinárodných aktív premietnutých do programov a projektov rôznych inštitúcií.

Európsky výbor pre životné prostredie a zdravie identifikoval už v roku 1996 potrebu medzinárodnej iniciatívy zaoberajúcu sa vodou a zdravím. Výsledkom bolo vypracovanie návrhu Protokolu o vode a zdraví, ktorý bol prijatý podpísaním väčšiny členských krajín SZO na 3. ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Londýne v dňoch 16. - 18. júna 1999. Platnosť nadobudol 4. augusta 2005. Slovenská republika prijala Protokol 19. júna 2001 a prezident SR ho ratifikoval 12. septembra 2001.

Cieľom Protokolu je v rámci trvalo udržateľného rozvoja podporovať na všetkých relevantných úrovniach v národnom i medzinárodnom kontexte ochranu ľudského zdravia a blahobytu na individuálnej i kolektívnej úrovni. Táto je uskutočňovaná prostredníctvom lepšieho využívania vody, ktoré zahŕňa ochranu vodných ekosystémov, prevenciu, kontrolu a znižovanie výskytu ochorení súvisiacich s vodou. Protokol navrhuje aktivity v mnohých oblastiach vodného hospodárstva vrátane výchovy, vzdelávania, integrovaného systému starostlivosti o vodu atď.

Ustanovenia Protokolu sa v našich podmienkach vzťahujú na vody povrchové, podzemné, uzavreté vodné útvary vody využívané na kúpanie, vody na zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou a sanitáciu. Slovenská republika si v roku 2007 stanovila 9 nových národných cieľov, ktoré chce v oblasti Protokolu dosiahnuť. Ciele sú zamerané na zvýšenie podielu obyvateľov zásobovaných vyhovujúcou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, zlepšenie situácie v oblasti čistenia a vypúšťania odpadových vôd, implementáciu Rámcovej smernice o vode, zlepšenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, zabezpečenie účinných opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, zavedenie nového informačného systému o kvalite vody z verejných vodovodov a o kvalite vôd na kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách. Súčasťou cieľov je vydanie manuálu pre vlastníkov individuálnych vodných zdrojov, osveta pre verejnosť v oblasti vôd, najmä pre majiteľov súkromných studní ako aj spolupráca s mimovládnymi organizáciami, vodárenskými spoločnosťami a obcami v oblasti vôd. Vytýčené nové národné ciele na Slovensku vychádzali z aktuálnej situácie v oblasti vôd a javia sa aj do budúcnosti ako najdôležitejšie pri ochrane a manažmente vôd a pri riešení niektorých problémov s vodou. Významnú úlohu z hľadiska ochrany zdravia zohráva najmä monitorovanie kvality vôd a na ich základe prijaté opatrenia, redukcia znečistenia vypúšťaného do vôd, ochrana pred povodňami atď., ale aj dosah jej užívania na populáciu Slovenska. Význam vody ako životne dôležitej suroviny pre zdravie obyvateľstva a rozvoj spoločnosti je zahrnutý aj v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, pričom dôraz sa kladie na implementáciu vodnej politiky. V rámci bilaterálnej spolupráce na hraničných vodách má Slovenská republika podpísané dohody o ochrane vôd so všetkými susednými štátmi. V poslednom období narastá význam protipovodňových opatrení a manažmentu povodní, a preto sa ako najnovší aspekt javí potreba zahrnúť do manažmentu a ochrany vôd aj vplyv klimatických zmien.

Mgr. Štefan Roda – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.